top of page

Generelle salgsbetingelser og vilkår

Ved kjøp fra HasselSolar AS eller via våre partnere så aksepteres våre generelle vilkår og salgsbetingelser opplistet på denne siden. 

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Grunnlaget for salgsbetingelsene er utarbeidet av Forbrukertilsynet. Hassel Solar AS er en produsent og leverandør av solcellepaneler og festemateriell, mens installasjon foretas av frittstående entreprenører eller Kunden selv. Garanti og reklamasjon på utført arbeid stiles til rette vedkommende. Alt elektroarbeid på fast installasjon skal utføres av autorisert personell. Avtalen benyttes også som standard betingelser for Partnere, og regulerer det forretningsmessige forholdet mellom Hassel Solar AS og Partner (B2B). 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i tilbudet (bestillingen) og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Hassel Solar AS, org nr 930 235 849, www.hasselsolar.no, info@hasselsolar.no, telefonnummer 406 24 282, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen. For næringskunder gjelder ikke alle betingelser opplistet her. 

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale for produktene og eventuelt tjenestene opplistet i Tilbudet. Denne prisen inkluderer alle avgifter og og tilhørende kostnader knyttet til produktene. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Tilbud er gyldige i 30 dager fra utsendelse. 

 

Under endelig prosjektering eller installasjon så kan det tilkomme endringer av forutsetninger som kan gi et avvik i pris på opp til 20%. Dette kan justeres av Selger på faktura til Kunde. Endringer/forutsetninger som overstiger dette skal skriftlig avtales med og aksepteres av Kunde.  

Hassel Solar kan tilby en flat rabatt på 500,- eks. Mva per år for rettigheter til å benytte bilder av prosjekt og/eller tak i markedsføringsøyemed i 5 år fra kjøpsdato. Rabatten fremkommer på tilbud/estimat hvis aktuelt. Samtykke til bildebruk kan trekkes tilbake når som helst på epost til info@hasselsolar.no. Trekkes samtykke tilbake før utløp av perioden vil gjenværende rabattbeløp etterfaktureres a 500,- eks.Mva per år rundet opp til nærmeste hele år. 

Hassel Solar AS har ikke ansvar for feil i målinger utført av Kunde eller Kundens representant. Dersom prosjektering må utføres på nytt som følge av endringer etter første prosjektering så faktureres dette etter medgått tid. Timepris 1.250,- eks.mva. 

Hassel Solar AS sine kurs i legging av soltak koster kr. 2000,- eks mva. per deltaker. 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bekreftelse på tilbudsaksept til selgeren. Aksept av tilbud skjer vanligvis på e-post eller sms.  Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve en trinnvis betaling, eller forskuddsbetaling av hele ordren mot bankgaranti dersom Kunden ønsker å sikre seg mot valutaendringer eller økte fraktkostnader underveis i prosjektet. 

Ved trinnvis fakturering, blir fakturaen til kjøperen utstedt som følger: 

  • 70% ved bestilling

  • 30% ved leveranse

Sluttkunder som kjøper via Partner inngår avtale med Partner om betaling for soltaket. 

Betalingsfristen er 14 dager fra mottak av faktura.  Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Levering til byggeplass, kundens representant (tømrer, elektro, annet) eller Kundens eiendom er å anse som levert. 

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett - Reklamasjon - Retur

Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. juni Nr. 34 2002 

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope reklamasjon. Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang. Melding om feil og mangler på et produkt må overbringes oss skriftlig, primært ved å sende e-post til info@hasselsolar.no.  

Bekreftelse på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil sendes til den e-postadressen som er registrert på Kunden.  Dersom det ikke foreligger en mangel, vil selger kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen. Hvis Kunde på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selger, betaler ikke Selger disse utgiftene.

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. For alle næringslivskunder så erstatter produsentens garanti reklamasjonslovene som gjelder mellom næringsdrivende. 

Angrerettloven gir deg som privatkunde rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester, se unntak nederst. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss skriftlig melding om dette. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme stand som når du mottok den. Eventuell returforsendelse betales av Kunde. Kunde har risikoen for transporten tilbake til oss. Selger er forpliktet til å betale tilbake til Kunde det Kunden har betalt inkludert for forsendelsen.  Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at Selger mottar produktet fra Kunde. Produktet sendes i retur i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. 

Ved spesialbestillinger, spesialkonfigurasjon og tilvirkingsvarer vil det bli belastet tilvirkingskost.  Vi er etter Forskrift om elektrisk utstyr § 13 pliktig til å informere våre kunder at salg og markedsføring av elektrisk materiell beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.

Partnere som avbestiller mindre enn tre måneder før leveranse aksepterer å dekke opp til 10% av opprinnelig ordresum for å kompensere for ekstra administrasjon og kostnader knyttet til kansellering av en bestilling. 

9. Forsinkelse og manglende levering – Kjøpers rettigheter og frist for å melde krav

Dersom Selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til skriftlig garantert dato mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.  Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Ved ordre som ikke leveres fra lager, så er det globale transportforhold som leverandøren ikke har påvirkning på, og hele eller deler av leveransen kan bli påvirket av dette.   Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt  unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.  Reklamasjon til selgeren skal skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. 

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen og levere tilhørende tjenester. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til tredjepart dersom/når det er nødvendig for at Selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Selger inngår videre databehandleravtale med  aktuelle parter man utveksler aggregert eller uaggregert kundedata med. Dette kan være inverterleverandør, strøm/energi/fleksibilitetspartnere, finansieringsselskap/bank, nettselskap og så videre, og ved kjøp fra Hassel Solar AS så aksepterer kunden dette.  Dersom Kunden ikke ønsker dette så vil det kunne medføre manglende leveranse av systemovervåkning, support eller andre energirelaterte tjenester Kunden måtte ønske å kjøpe fra Selger. 

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

bottom of page