top of page

Mer sol - nå

Denne uken kom Energikommisjonen med sin "Mer av alt - raskere" rapport. Kommisjonen ble etablert i februar 2022 for å kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at rikelig tilgang på fornybar kraft fortsatt skal være et konkurransefortrinn for norsk industri.


Vi gir deg her et utdrag av hva kommisjonen tenker om solkraft generelt, og solkraft på bygg spesielt. Det er nemlig slik at solenergi har nå blitt så konkurransedyktig opp mot andre fornybare energikilder at det ikke lenger er utenkelig at vi får se større solparker også i Norge.

"Solceller gir mest kraftproduksjon om våren, sommeren og høsten, og kan gi et godt bidrag til forsyningssikkerheten (særlig i vårknipa). Energikommisjonen ser svært positivt på etableringen av solkraft i Norge, da denne kan etableres raskt."


Solenergi på bygg pekes på som en sentral løsning i den norske energimiksen av flere årsaker.

  1. Det er 100% fornybart, og medfører normalt ikke naturinngrep

  2. Solenergi fungerer godt i samspill med vannkraft (vannet kan som regel spares til høst/vinter når det er lite sol)

  3. Solenergi kan bygges ut raskt - både fordi det er lønnsomt allerede, og fordi denne typen solenergi krever liten eller ingen søknad- eller konsesjonsbehandling

  4. Solenergi er lønnsomt for forbrukeren (spesielt for plusskunder / prosumenter, slik de fleste privatkunder vil være).

"Produksjonen kommer utenom høylasttimene, men i samspill med vannmagasinene kan solkraft bli viktig også i Norge."

Energikommisjonen mener videre at "det må vurderes å innføre krav om andel egenproduksjon av energi på nye bygg, med unntaksmuligheter."

"Bygnings- og infrastrukturintegrert solkraft medfører normalt ikke naturinngrep og må antas å ha relativt små miljøvirkninger."

Og overordnet - alle relevante aktører påpeker at kraftbehovet i Norge kommer til å øke dramatisk med flere titalls TWh i årene som kommer. Derfor tittelen "Mer av alt - raskere", slik at vi kan unngå at Norge får et kraftunderskudd i årene som kommer.


Krav om energiproduksjon i nybygg er neppe veldig kontroversielt. Dette er også i tråd med EU sine krav fremover, om at nybygg og rehabiliteringer - i første omgang kontorbygg/offentlige bygg - har et krav om egenproduksjon av energi. Det er forventet at dette kravet også vil komme for nybygg av boliger, og da er det å forvente at det kommer i Norge også.

"En stor utfordring fremover blir å bygge ut mye fornybar kraftproduksjon og samtidig ta vare på naturverdiene og naturgodene som vi er sterkt avhengig av."

For bygningsintegrert solkraft mener Energikommisjonen

at det må utarbeides en strategi for solkraft på bygg, som omtaler innpasning i kraftmarkedet, byggesaksbehandling, og krav i teknisk byggeforskrift

til solkraft på nye og rehabiliterte bygg. Strategien ses i sammenheng med oppgradering av eksisterende bygg og må sikre smart integrering av solkraft i kraftsystemet for en rask og trygg innfasing og utbygging.


Hva betyr dette for soltak / bygningsintegrerte solceller?

Siden alle hus må ha et et tak - og alle bygg må ha en fasade - så samsvarer Energikommisjonens fremtidsutsikter med det vi har sett for oss i Hassel Solar for Hasseltaket. Gjennom å utvikle et tett soltak for norske forhold, så kan kundene våre oppleve et kinderegg av et tak:

- Det fungerer som skall for huset. Som et varig, solid tak.

- Det er estetisk pent, og i fremtiden vil det også møte myndighetenes krav om egenproduksjon av energi

- Det genererer inntekter og besparelser i hele sin levetid gjennom å produsere en stor del av byggets egenforbruk.


Når batteriteknologien er enda mer moden, så vil solcelletak / soltak være enda mer attraktivt; noe også Energikommisjonen peker på. Om man ikke sesonglagrer energi, så vil man i større perioder være helt selvforsynt fordi man produserer såpass mye om dagen at man kan bruke overskuddsenergien om natten.


Ønsker du å lese hele rapporten, så finner du den her. Nedenfor ser du et av Norrøn Bolig sine prosjekterte utbyggingsprosjekt - med integrert Hasseltak / soltak.

43 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page